top of page

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

STAR AMBULANS SAĞLIK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK TURİZM PAZARLAMA LTD. ŞTİ.  olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek derecede önem veriyoruz, bu doğrultuda SAS ambulans ile ilişkili üye, hasta ve hasta yakınlarına ait her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak en iyi şekilde işlenerek, özenle muhafaza ettiğimizi bilmenizi isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Hastalarımızdan / Üyelerimizden, sunduğumuz sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.
Sizlerden bu doğrultuda topladığımız bilgiler sırasıyla,

•  Adınız, soydanız,
•  Yaşınız,
•  Cinsiyetiniz,
•  Telefon numaranız,
•  Adresiniz,
•  Eposta adresiniz,
•  Finansal bilgileriniz,
•  Kredi kartı bilgileriniz,
•  Özel sağlık sigortası bilgileriniz,
•  Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, check-up bilgileriniz,
•  Reçete bilgileriniz,
•  Ses kayıtlarınız,
•  Ofis içersinde kapalı sistem görüntü kaydınız
•  Eposta, çağrı merkezi veya sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

SAS ambulans olarak hasta mahremiyetine ve hastalarımıza / üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; acil sağlık hizmetinin sunulması, evde bakım hizmetlerinin sunulması, ilk yardım eğitiminin sunulması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi ve sunduğumuz hizmetler (Üyelik paketleri dahil) hakkında sizi haberdar edebilme amacı ile toplanmaktadır.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, SAS ambulans ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer sağlık kurumlarından aldığınız tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak SAS ambulans' a teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, epikriz, röntgen vs. gibi sağlık verileriniz, hizmet aldığınız tarihten itibaren teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

•  Sosyal Güvenlik Kurumu,
•  Özel sigorta şirketleri,
•  Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
•  Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
•  Nüfus Genel Müdürlüğü,
•  Türkiye Eczacılar Birliği,
•  Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
•  Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
•  Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
•  Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
•  Vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
•  Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
•  Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

Dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
Kişisel verileriniz,

•  Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
•  Sosyal Güvenlik Kurumu,
•  Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
•  Nüfus Genel Müdürlüğü,
•  İl Sağlık Müdürlüğü
•  Mahkemeler,
•  Hastaneler,
•  Tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler,
•  Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
•  Bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum,
•  Avukatlar,
•  Vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
•  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık ve eğitim hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda SAS ambulans'ın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği
Kişisel verileriniz SAS ambulans’ ın teknik ve idari imkânları dâhilindeki standartlarına, ilgili yasal düzenlemelere ve KVKK hükümlerine uygun olarak titizlikle korunmaktadır. Kurumumuz, günümüz koşullarına uygun imkânlar doğrultusunda azami hassasiyet göstererek olası risklere karşı uygun düzeyde güvenlik tedbirlerini sağlamaktadır.

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK’ya uygun olarak, KVKK md.7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya bağlı olduğumuz mevzuatlar uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edecektir.

bottom of page